Procurement Document

Information
Name Решение за откриване на публично състезание по реда на ЗОП
Number 24-07-9 | 8/30/2019
Description Решениее за откриване на обществена поръчка с предмет:канализация на с.Първенец,"Община Родопи" подобет:канализация на кв.Терасите втори етап