Procurement Document

Information
Name Решение. Указания. Проекти. Образци
Number 24-07-32 | 6/12/2020
Description Решение за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул."6-та" от о.т.115 до о.с. 172 площадно пространство от о.с.113 до о.т.167 укрепване устоите на сводов мост на река Дедовска и изграждане на подпорна стена на речно корито кв.12,с.Храбрино Община"Родопи" подобект 1:изграждане на подпорна стена и възтановяване на речно корито кв.12,с.Храбрино подобект 2:укрепване на ул."6-та" от о.т. 115 до о.т. 172 площадно пространство от о.т.113 до о.т. 167 укрепване устоите на сводов мост на р.Дедовска,с.Храбрино Община"Родопи"