Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
24-07-15 12/3/2019 „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа по населени места, находящи се на територията на община Родопи, област Пловдив през 2020г." Opened 00464-2019-0010
24-07-12 11/15/2019 Доставка на твърдо гориво за нуждите на кметствата, пенсионерските клубове и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи” за отоплителен сезон зима 2019г./ пролет 2020 г. по три обособени позиции Opened 00464-2019-0007
24-07-13 11/15/2019 Доставка и закупуване чрез безналично картово разплащане на автомобилен бензин (А98H и A95H) и дизелово гориво отговарящи на нормативните изисквания за моторните превозни средства и селскостопанската техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Родопи Opened 00464-2019-0009
24-07-14 11/15/2019 Гориво за отопление, CPV код: 09135100-5 - Газьол за промишлено-комунални цели - Газьол за ПКЦ, за нуждите на детските и учебни заведения и общинската администрация на община „Родопи”. Доставеното гориво да отговаря на изискванията и стандартите, регламентирани в „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с ПМС отговаря на БДС. Opened 00464-2019-0008
24-07-9 8/30/2019 „КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА РОДОПИ“, ПОДОБЕКТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. ТЕРАСИТЕ – II РИ ЕТАП“ Closed 00464-2019-0006