Procurement

Information
Name „Доставка чрез покупка на моторни превозни средства за нуждите на Община Родопи " разпределена по три обособени позиции
Number 24-07-8
Date 7/15/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 8/5/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 7/15/2019
Valid to 8/5/2019
Description „Доставка чрез покупка на моторни превозни средства за нуждите на Община Родопи " разпределена по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка чрез покупка на един брой употребяван трактор за нуждите на село Ягодово, находящо се на територията на Община Родопи. Обособена позиция №2 – Доставка чрез покупка на един брой нова и неупотребявана тракторна косачка, необходимо за косене на тревни площи на територия на село Крумово, Община Родопи. Обособена позиция №3 – „Доставка чрез покупка на един брой употребявано високопроходимо моторно превозно средство за нуждите на Пето Районно управление Полиция- Пловдив“
Principal ОБЩИНА РОДОПИ
Procedure публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.2 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП
Number in PPA 00464-2019-0005
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731313332
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-8 | 7/15/2019 7/15/2019 Обявление
24-07-8 #1 | 7/15/2019 7/15/2019 Решение за откриване на открита процедура по реда на ЗОП
24-07-8 #2 | 7/15/2019 7/15/2019 Документация за обществена поръчка в едно с образци, приложения
24-07-8 #3 | 9/10/2019 9/10/2019 Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти и допуснатите участници
24-07-8 #4 | 9/24/2019 9/25/2019 Протокол № 1 от работата на комисията