Procurement

Information
Name „Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи” разпределени по 22 обособени позиции
Number 53-427-10
Date 7/18/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 7/29/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 7/18/2019
Valid to 7/29/2019
Description Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обекти посочени по-горе. В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на: • Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; • Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; • Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. • Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. • Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка. Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка
Principal ОБЩИНА РОДОПИ
Procedure обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП
Number in PPA 9090444
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9090444
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
53-427-10 | 7/18/2019 7/18/2019 Обява за обществена поръчка
53-427-10 #1 | 7/18/2019 7/18/2019 Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
53-427-10 #2 | 7/18/2019 7/18/2019 Документация за обществена поръчка в едно с образци, приложения и техническа документация - проекти
53-427-10 #3 | 7/30/2019 7/30/2019 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите с ID № 9090821
53-427-10 #9 | 10/7/2019 10/7/2019 Протокол № 1 от работата на комисията