Procurement

Information
Name Гориво за отопление, CPV код: 09135100-5 - Газьол за промишлено-комунални цели - Газьол за ПКЦ, за нуждите на детските и учебни заведения и общинската администрация на община „Родопи”. Доставеното гориво да отговаря на изискванията и стандартите, регламентирани в „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с ПМС отговаря на БДС.
Number 24-07-14
Date 11/15/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline -
State Opened
Valid from -
Valid to -
Description Гориво за отопление, CPV код: 09135100-5 - Газьол за промишлено-комунални цели - Газьол за ПКЦ, за нуждите на детските и учебни заведения и общинската администрация на община „Родопи”. Доставеното гориво да отговаря на изискванията и стандартите, регламентирани в „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” приета с ПМС отговаря на БДС.
Principal Община Родопи
Procedure Договаряне без предварително обявяване
Number in PPA 00464-2019-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735383835
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-14 | 11/15/2019 11/15/2019 Решение за откриване на процедура
24-07-14 #3 | 12/16/2019 12/16/2019 Информация при производство по обжалване