Procurement

Information
Name "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Родопи, област Пловдив”.
Number 24-07-6
Date 7/9/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 8/22/2019 5:30:00 PM
State Closed
Valid from 7/9/2019
Valid to 8/22/2019
Description Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в снегозащита на пътища, събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа, снегопочистване и разпръскване на минерални материали – опесъчаване, или на химически вещества за стопяване на снега и леда. Предвижда се зимно почистване и поддържане на на IV-класната пътна мрежа на територията на Община Родопи, по посочените в документацията списъци, представляващи Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от документацията и е за три зимни сезона - 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022.
Principal Община Родопи
Procedure ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Number in PPA 00464-2019-0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333730393132
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-6 | 7/9/2019 7/12/2019 Обявление за открита процедура
24-07-6 #1 | 7/9/2019 7/12/2019 Решение
24-07-6 #2 | 7/9/2019 7/12/2019 Документация за обществена поръчка
24-07-6 #3 | 8/26/2019 8/26/2019 Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти и допуснатите участници
24-07-6 #4 | 9/10/2019 9/10/2019 Доклад заедно с Протокол №1 и Протокол №2