Procurement

Information
Name „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа по населени места, находящи се на територията на община Родопи, област Пловдив през 2020г."
Number 24-07-15
Date 12/3/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 12/20/2019 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 12/3/2019
Valid to 12/20/2019
Description Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности по снегопочистване на общинската улична мрежа в община Родопи, свързани с отстраняване на снега от пътното платно.В следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвижда да се премахне или да се ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията за движение през зимния период и включва комплекс от мероприятия, насочени към поддържане на общинската улична мрежа.
Principal Община Родопи
Procedure ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Number in PPA 00464-2019-0010
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333736333238
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
24-07-15 | 12/3/2019 12/3/2019 Решение за откриване на процедура
24-07-15 #1 | 12/3/2019 12/3/2019 Обявление за обществена поръчка
24-07-15 #2 | 12/3/2019 12/6/2019 Документация, образци и приложения
24-07-15 #6 | 1/22/2020 1/22/2020 Протокол № 1 от работата на комисията
24-07-15 #7 | 1/22/2020 1/22/2020 Доклад